Помощни средства за хора с увреждания

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В РАЗДЕЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ!

 

Тук можете да получите информация по всички въпроси, касаещи отпускането и доставката на помощни средства за хора с увреждания, отпускани от Агенцията за социално подпомагане.
Въпреки динамично променящата се нормативна база и очакваните промени в начина на финансиране, ние ви предлагаме актуализирана към момента информация по въпроса.

Аста Меда ЕООД е регистриран  търговец на дребно, за предоставяне на безплатни помощни средства за хора с увреждания от Министерството на труда и социалната политика. По-долу можете да разгледате нашите предложения за закупуване и/или получаване на помощни средства за хора с увреждания.

 

КОЙ ИМА ПРАВО НА СУБСИДИЯ ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

 

Съгласно нормите на Чл. 44. (2)  от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), хората с увреждания,съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1., с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Какво значи увреждане? По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗИХУ, „увреждане” е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид. 

Правото на целева помощ за закупуване на помощни средства  се прилага независимо от възрастта на ползвателя, независимо от доходите му. Целево подпомагане за помощни средства могат да получат както хората с призната нетрудоспособниост (ТЕЛК) така и всички останали, които се дефинират като хора с увреждания от ЗИХУ.
Така всички български граждани (деца и възрастни), при наличие на трайни затруднения в придвижването, при заболявания, водещи до продължително залежаване, могат да получат целева помощ за необходимите им помощни средства.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
 

 

Процедурата е утвърдена и при наличие на необходимите документи и основания, преминава гладко.
Вариантите за действие са два, в зависимост от това дали човекът вече има експертно решение на ТЕЛК.

Вариант 1При наличие на експертно решение на ТЕЛК, с посочени в него помощни средства.
Представете в Дирекция социално подпомагане по местоживеене, посочените по-долу документи.
Ако правоимащият не можа да се яви лично, това може да направи негов представител.

  • Личната Карта
  • Експертно решение на  ТЕЛК (копие)
  • Молба за отпускане на целева парична помощ за закупуване на помощни средства. Молбата се получава и се попълва на място в Дирекция социално подпомагане по местоживеене.

Вариант 2: При липса на  експертно решение на ТЕЛК
В повечето случаи хората не притежават експертно решение на ТЕЛК, а необходимостта от помощни средства е възникнала в следствие на операция, инсулт, травма или друго заболяване. Ето стъпките, които трябва да извървите:
1.Обърнете се към Вашия общо-практкуващ лекар (ОПЛ) и изискайте направление за лекарска комисия (ЛКК) - oртопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от водещото заболяване. Ако имате епикриза от болнично заведение - приложете я, ако нямате, вашият ОПЛ трябва да подготви етапна епикриза за ЛКК.
2. Лекарската Комисия (ЛКК) ще разгледа случая и ще издаде Медицински протокол, в който ще опише помощните средстава, които се полагат за конкретния случай.
3. След като получите протокола от ЛКК, представете в Дирекция за социално подпомагане по местоживеене лично или чрез ваш преставител, следните документи:

  • Лична карта;
  • Протокол от ЛКК;
  • Молба за Молба за отпускане на целева парична помощ за закупуване на помощни средства. Молбата се получава и се попълва на място в Дирекция социално подпомагане по местоживеене.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ

 

След подаване на описаните по-горе документи, в 10 дневен срок, директорът на Дирекция социално подпомагане взема решение за отпускане на целевата помощ. Заповедта се получава на място от съответната Дирекция за социално подпомагане, след изтичане на този срок.  В случай на отказ, имате право на обжалване в 14-дневен срок.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ТЪРГОВЕЦ

 

След получаване на заповедта от Дирекция социално подпомагане, посетете нашите магазини или някой друг от лицензираните търговци, за да получите помощните средства.
Представете заповедта и срещу нея ще получите предписаните медицински изделия.
Отчетността на предоставените медицински изделия пред АСП се извършва изцяло от лицензирания търговец.

 

НАШИТЕ УСЛУГИ

 

Решаване на неотложни казуси: В някои случаи е необходимо неотложно решение на определени казуси, при които три-четири седмичното изчакване на процедурата за получаване на Заповедта от АСП е нежелателно, дори опасно за пациента.
Например, болният бива изписан след болнично лечение или внезапно заболява и остава трайно обездвижен, тогава инвалидната количкапроходилката и столът за тоалетна баня са необходими на момента.
Профилактика на декубитуси. Известно е,че профилактиката на декубитуси при трайно обездвижени пациенти, трябва да започне веднага, още на първия ден след трайното залежаване на пациента. 
Поставянето на антидекубитален дюшек под болния е от изключителна важност за профилкатиката на декубиталните усложнения – болезнени за пациента и скъпи за лечение.
Още преди напускане на лечебното заведение, домът на болния трябва да бъде адаптиран към неговите потребности.

Във всички тези случаи можете да се възползвате от нашите услуги по предоставяне на нужните помощни средства, при определени условия. Може да получите и ползвате веднага необходимите ви помощни средства срещу депозит и платежен  документ, с възможност за възстановяване на сумата, след получаване и представяне на Заповедта за отпускане на помощните средства от Агенция за социално подпомагане .

За повече информация, позвънете на телефон (02) 953 00 10 или ни пишете в Kонтактната форма на електронния магазин. Нашият екип ще направи необходимото за решаване на всеки конкретен случай.

Всички медицински изделия можете да разгледате на място в нашите магазини, където ще получите изчерпателна информация за видовете помощни средства  и качествата на всеки продукт.  
Заповядайте и в нашия търговски обект, лицензиран за отпускане на помощни средства, на адрес гр. София, ул. Константин Иречек №7 Санитарен магазин.

Доставката на закупените от нас помощни средства се осъществява безплатно на територията на цялата страна.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 

Отпускането на помощни средства втора употреба, срещу Заповед за отпускане на целева помощ за помощни средства, е не само  незаконно, но може да бъде опасно за ползвателя, поради неравномерно износвне, неправилна употреба, деформиране на продукта или други скрити увреди. За съжаление, вносът на помощни средства втора употреба е популярна практика у нас. Това е така, защото в държавите от Европейския съюз повторната употреба на помощни средства не е регламентирана. Използваните помощни средства подлежат на бракуване или рециклиране. Така те лесно попадат в недобросъвестни търговци, за жълти стотинки.
Нашата препоръка: Уверете се че предоставените ви медицински изделия са нови и  са придружени с необходимите стикери, указващи производителя, вносителя и товароносимостта на изделието.