Общи условия

 

 

1. ДЕФИНИЦИИ           

Изброените по-долу термини следва да се тълкуват в настоящите общи условия, с оглед значението, определено съответно за всеки от тях, както следва:
ОУ означава Общи условия за използване на уебсайт и електронен магазин www.sanitarenmagazin.bg
ДОСТАВЧИК означава „Аста Меда“ ЕООД, с  ЕИК 121772440, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Константин Иречек“ № 9-11.
УЕБСАЙТ означава уебсайтът, находящ се на уеб адрес (URL) www.sanitarenmagazin.bg  
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Е-магазин  означава  виртуален магазин, находящ се на адрес www.sanitarenmagazin  и  даващ възможността на потребителите да поръчват, заплащат и получават стоки чрез Интернет.
ПОТРЕБИТЕЛ (клиент) oзначава   всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и/или използва предлаганите Услуги и купува Стоки чрез Електронния магазин.     
УСЛУГИ означава всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Доставчика чрез функционалностите на Уебсайта.        
СТОКИ означава всички стоки, предлагани  за продажба от Доставчика чрез електронен магазин, достъпен в Уебсайта.

 

2. ВАЛИДНОСТ И ДЕЙСТВИЕ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Доставчика. Достъпът до и разглеждането на Услугите и ресурсите в Уебсайта без регистрация ще се считат за съгласие на Потребителя с настоящите ОУ. Регистрацията, както и поръчката на Стоки изискват предварително съгласие на Потребителя с настоящите ОУ и с други писмени условия на Доставчика, публикувани в Уебсайта. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Доставчика в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

2.2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят и контролират от Доставчика.

2.3. Доставчикът  си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез известие, изпратено до имейл адреса, използван от Потребителя при регистрация. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира периодично за промените. При несъгласие с актуалната версия на ОУ, Потребителят има право да възрази срещу промените в едномесечен срок от публикуването им и да поиска писмено от Доставчика заличаване на своя профил. Освен ако не изрази изрично своето несъгласие, ще се счита, че Потребителят е съгласен с последната публикувана версия на тези ОУ.

2.4. Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

 

3. НАДЗОР ВЪРХУ ПАЗАРА     

Надзорът върху дейността на Доставчика, извършвана посредством сайта, се контролира от следните контролни органи:     

  • Комисия за защита на потребителите (КЗП), уебсайт www.kzp.bg, телефон 02 9802524; адрес: гр. София 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;
  • Комисия за защита на личните данни, уебсайт www.cpdp.bg; телефон 02 9153518, e-mail kzld@cpdp.bg; aдрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Национална агенция за приходите (НАП), уебсайт www.nap.bg; телефон 070018700
  • Столична Регионална здравна иснспекция (СРЗИ), уебсайт  www.srzi.bg; телефон  02 8130400

     

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА    

Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: Аста Меда ЕООД; ЕИК:121772440; ДДС №:121772440 
Седалище и адрес на управление: София, ул. Константин Иречек № 9-11              
Адрес на който се  упражнява дейността: София, ул. Константин Иречек №7      
Данни за кореспонденция: София 1606, ул. Константин Иречек №7        
Телефон за контакт: 02 953 00 10       

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ           

5.1. Чрез функционалностите на електронния магазин и посочената по-долу процедура, Потребителите имат възможност да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите от същия Стоки, а именно: ортопедични стоки, помощни средства за хора с увреждания, медицински изделия за домашно лечение и други стоки.
В електронния магазин не се предлагат и не се приемат  поръчки за лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Доставчикът предоставя в Уебсайта авторско съдържание, което има информативен характер.

5.2. В сайта, в профила на всяка Стока, са описани спецификациите и цените на същата, която се предлага в електронния магазин. Цените се посочват с включени всички дължими данъци, включително ДДС. Ако на някой етап цената е посочена без включен ДДС, то това е изрично указано.

5.3. В страницата на всяка Стока или в процеса на поръчката Доставчикът посочва крайната цена, включваща стойността на направената поръчка, заедно  с всички разходи за доставка на Стоката, когато такива се дължат от Потребителите. 

5.4. Потребителите и посетителите на Уебсайта имат достъп до статии, материали и друго авторско съдържание с информативен характер на теми, свързани със здравето, човешкия организъм и здравословния начин на живот. Предоставеното съдържание не замества и не следва да се приема като медицинска консултация, съвет за диагностика или лечение на заболявания, нито като реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

 

6. ПОРЪЧКА НА СТОКИ            

6.1. Поръчка на стоки може да бъде направена без предварителна регистрация или след извършването на такава от страна на Потребителя. Регистрацията е доброволна и безплатна.
Процедурата по предварителна регистрация включва предоставяне на e-mail адрес, телефонен номер, парола за идентификация на Потребителя, адрес и адрес на доставка. Потребителят има право да смени  паролата си по всяко време, чрез въвеждане на нова парола в клиентския си профил.
При забравена парола Потребителят ще получи копие на паролата си чрез кореспонденция, която следва да бъде инициирана от e-mail адреса, посочен от Потребителя, при първоначалната регистрация.
При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.2. Поръчката на стоки се извършва чрез интерфейса на сайта, посредством селектиране на определените стоки и добавянето им във виртуална количка.
Във всеки един момент, до окончателното потвърждаване на  поръчката, Потребителят може да направи преглед на стоките, селектирани във виртуалната му количка, да добавя и премахва същите по свой избор.

6.3. При извършването на поръчка без предварителна регистрация, след натискането на бутон „Поръчай“ или друг бутон с идентично значение, Потребителят предоставя на Доставчика своите лични данни, необходими за извършване на доставката, а именно - име и фамилия, телефон, e-mail, адрес за доставка, за Потребители физически лица; наименование, адрес на регистрация, ЕИК/БУЛСТАТ, ДДС номер, за юридически лица.  
По време на предварителната регистрация Потребителят въвежда съответните данни в хода на процедурата по регистрация, като може да промени същите посредством функционалностите, предоставени на регистрирани потребители за промяна на профилни данни.

6.4. В случай, че за регистрация на Потребителя се използва съществуващ профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.
В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на потребителя в съответната социална или друга мрежа.

6.5. Преди да финализира поръчката, Потребителят трябва да избере метод за плащане, както и да даде своето съгласие с настоящите Общи условия, както и с Условията за доставка, с клик върху бутонa “Съгласен съм с Общите условия и с Условията за доставка. Договорът между Потребителя и Доставчика се счита сключен в момента на потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика.

6.6. Изпращането на поръчката се извършва непосредствено след нейното извършване от Потребителя, чрез натискане на бутон „Поръчай“ или друг бутон с идентично значение. Доставчикът потвърждава получаването на поръчката, чрез писмено съобщение, визуализирано чрез интерфейса на уебсайта и  изпращане на потвърдително електронно съобщение по e-mail. В електронното съобщение може да бъде посочен и номер на поръчката, генериран от Доставчика.

 

7. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

 7.1. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока, като използва по един от следните, избрани от него способи:
- Наложен платеж;
- Банков превод.

7.2. Доставката на поръчаните от Потребителя стоки се извършва чрез куриерска фирма „Спиди“ АД, съгласно нейните общите условия за доставка на пратки, находящи се на следния адрес: www.speedy.bg  
Стойността на куриерската услуга e за сметка на Потребителя.

7.3. Когато Потребителят прави поръчка на стоки, цената на доставката се изчислява в реално време, в зависимост от избрания от него начин на доставка. При завършване на поръчката Потребителят вижда всички дължими суми, касаещи стойността на стоката и на куриерската услуга.
Ако при експедиране на стоката, поради особености на опаковката се окаже, че има разлика между обявената при поръчката цена на доставка и реално дължимата, Доставчикът уведомява предварително Потребителя, за да получи неговото удобрение.

7.4. Доставката на  стоката се придружава от Стокова разписка, издадена от Доставчика, в която е посочена дължимата цена за стоките и куриерската услуга. 
При избор на доставка с Наложен платеж, след заплащане на дължимата сума, Потребителят получава от куриера Разписка за пощенски паричен превод (ППП), за стойността на дължимата от клиента сума, включваща цената на стоката и общата цена на куриерската услуга.
Съгласно нормата на Чл. 3 и Чл. 25 от Наредба Н-18 на МФ, разписката за пощенски паричен превод е равностойна на касовия бон. Потребителят прилага разписката за ППП към фактурата (ако е поискал такава) , вместо фискален бон.
С подписването на приемо-предавателната разписка предоставена от куриера, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.
При избор на плащане по Банков път, съгласно ЗДДС на Потребителя задължително се издава фактура, за което той предоставя необходимите лични данни, касаещи задължителните реквизити на първичните счетоводни документи.

7.5. При отказ от получаване на стоката, стойността на куриерската услуга за връщане на стоката е за сметка на Потребителя.

7.6. Цена на доставката
Потребителят може да избере една от следните видове доставки:
Доставка до адрес: 7.99 лв.
Доставка до офис на куриер (Спиди): 5.99 лв.

7.7. Срок на доставка
Доставката се извършва в срок от 2 до 5 работни дни.
При недостатъчна или липса на наличност за изпълнение на доставката, Доставчикът ще информира Потребителя за това обстоятелство.

 

8. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ЗАМЯНА НА СТОКИ 

8.1. Отказ от поръчка. 
На основание чл. 50 от ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП,  в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето посочено от него лице.            
В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора за продажба, Доставчикът е задължен да възстанови на потребителя в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.          
От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Правото на отказ не се прилага в случаи на доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка.

8.2. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.
Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

8.3. При желание за отказ от договора Потребителят следва да уведоми Доставчика за това с изрично писмено съобщение, генерирано чрез формата  
Връщане на стока, намираща се в долния край на електронния магазин  или като попълни предоставения, заедно със стоката Формуляр за връщане на стока, или посредством други, предвидените в Закона за защита на потребителите способи.

8.4. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:           
- Доставчикът е получил в писмен вид волеизявлението на Потребителя за връщане на стоката; 
- Всички върнати продукти са в състоянието, в което са били при доставката;
- Оригиналната опаковка на стоката е запазена в т.ч. не е нарушена цялостта на поставените върху опаковката защитни стикери, ако има такива;
- Не са свалени етикетите и марките, поставени върху дрехите или обувките;
- Стоката няма  следи от употреба, замърсяване или увреди; стоката не е носена, прана, гладена, скъсана, няма странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим); 
- Стоката е придружени от всички аксесоари, с които е доставена;          
- Стоката е придружена от документи, удостоверяващи датата на която е закупена / получена (касов бон, разписка за пощенски паричен превод, фактура), оригинална гаранция, ако има такава;      
Потребителят носи отговорност за евентуална намалената стойност на стоката, съгласно разпоредните на Закона за защита на потребителите. 

8.5.  (1) Съгласно Чл. 57 от ЗЗП, разпоредбите на Чл. 50 - 56 за правото на отказ на Потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за посочените по-долу, но не само, договори:
8.5.1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
8.5.2. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
8.5.3. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
8.5.4. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
(2) Съгласно изискванията на ЗЗП, когато  Доставчикът не предвижда право на отказ от договора за продажба за определена стока, това изрично се посочва в продуктовата страница на стоката, в раздела Условия на доставка.

8.6. Адрес за връщане на стоката:      
След като Потребителят уведоми Доставчика по някой от описаните по-горе начини, стоката следва да бъде върната, чрез куриерска услуга (без наложен платеж),  до следния адрес:               
САНИТАРЕН МАГАЗИН                                                                                                                                                          
София 1606, ул. Константин Иречек №7       

Телефон 02 9530010  
Не се обработват пратки изпратени до офис или с пощенски услуги.
Съгласно обявените Общи условия на онлайн магазин Sanitarenmagazin.bg, куриерската услуга при връщане и замяна на стоките е за сметка на Потребителя.

8.7. След инспекция на върнатата стока, в зависимост от желанието на Потребителя, стоката се заменя или се извършва възстановяване на направените от него плащания (без разходите за куриерска услуга), по избран от Потребителя начин: по банкова сметка, което няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи или чрез пощенски паричен превод, след приспадане на стойността на куриерската услуга.
Sanitarenmagazin.bg не носи отговорност за евентуални грешки възникнали в резултат на предоставне от Потребителя на неточна банкова или друга информация.

8.8. Замяна на стоки  
За да замените закупена стока с друга, моля следвайте указанията в точки 8.3., 8.4., 8.5.   

 9. ГАРАНЦИЯ. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Представените  на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП.     

9.2. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. За информация относно Вашите права за рекламация www.kzp.bg

9.3. Рекламацията се предявява по електронен път, чрез попълване на формуляра Връщане на стока, намиращ се в дъното на  електронния магазин. Връщането на стоки, обект на рекламация е за сметка на Аста Меда ЕООД. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, име и адрес за контакт.

9.4. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на получената Стока с договора за продажба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

9.5. Правото на рекламация покрива само дефекти, които са съществували по време на доставката, и които са се проявили в рамките на две години. При рекламация, постъпила в 6-месечен срок след доставката, се приема, че всеки дефект, появил се през този период е съществувал към момента на доставката. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката в Електронния магазин, както и вследствие овехтяване.

9.6. Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за другa, различнa от нормалното им предназначение употреба, били са ползвани по нецелесъобразен начин, били са поправяни от Потребителя или от трето лице, или са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на продукта.

9.7. Рекламации на закупени през Електронния магазин Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

- При Стоки с дефекти или с нарушен търговски вид;
- При различие между доставената Стока и поръчаната;
- При неправилно транспортиране, когато транспортирането е извършено от търговеца.

9.8. При предявяване на рекламация на стока Потребителят може да претендира за замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното. Търговецът извършва привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията. След изтичането на този срок, или в случай че Потребителят не е удовлетворен от извършената замяна, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на закупената Стока. Възстановяването на сумите се извършва по банков път в 14-дневен срок, считано от получаването на известието от Потребителя за разваляне на договора.

9.9.  При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и следните документи: документ, удостоверяващ датата на закупуване на стоката; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

9.10. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за доставката на Стоката при нейното връщане или замяна. В случай, че Доставчикът не успее да набави Стоки за замяна, същият се задължава да уведоми Потребителя и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разходи по доставката, заплатени от Потребителя, в случай че са дължими, в срок от 14 календарни дни.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ       

С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Доставчика, с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук. Доставчикът, в качеството си на администратор на лични данни, предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

 

11. ОТГОВОРНОСТ

Доставчикът не носи отговорност за:

11.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други  Услуги, достъпни през Уебсайта;
11.2. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в Уебсайта.
11.3. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани  чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.
11.4. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Доставчика и могат да бъдат удължени при необходимост.
11.5. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Стоките или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.
11.6. Доставчикът не носи отговорност за точността, изчерпателността, актуалността и приложимостта на предоставената информация в авторското съдържание в Уебсайта. Авторът на съответния авторски материал е единствено отговорен за съдържанието, включително за оригиналността на своя материал и за това, че не са нарушени авторски или други права на интелектуална собственост на трети лица.
11.7. Информацията и публикациите поместени на страниците на уебсайта имат единствено и само  информативен характер. Никоя част от съдържанието в уебсайта не следва да се разбира като медицински съвет или препоръка за диагностика или лечение на здравословни проблеми. Статиите и материалите не са специализирани научни трудове и целта им е да дадат обща осведоменост за заболяванията, състоянията на организма, възможностите за лечение и здравословния начин на живот. Авторите на съдържанието и администраторът на уебсайта не дават гаранции за верността, изчерпателността, актуалността и приложимостта на предоставената информация. Всеки Потребител следва да потърси професионален съвет от личния си лекар или друг квалифициран медицински специалист по всички въпроси, касаещи здравословното му състояние.

 

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

12.1. Потребителят се задължава:
(1) Да използва Уебсайта и Услугите законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
(2) Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация, в това число актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.
(3) Да осъществява достъп до Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано в Уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.
(4) Да заплати цената на стоките в приетите за изпълнение поръчки.
(5) Да заплати транспортните и други разходи по получаване и връщане на Стоката, когато такива са дължими.

12.2. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

12.3.  Потребителят има право:
(1) Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в рамките на настоящите ОУ.
(2) Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ.
(3) Потребителят може лесно и по всяко време да актуализира личните си данни в процеса на използване на Услугите. Информацията ще бъде обновена незабавно.
(4) Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.
(5) Да избере свободно Стоките, количеството им и начина на плащане като се съгласява, че Доставчикът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените онлайн договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(6) При получаване на поръчката да провери съдържанието й за съответствие със заявката, както и за видими дефекти.
(7) Потребителят има право на рекламация при несъответствие на получените Стоки с договора за покупко-продажба от разстояние при условията на раздел 9.

12.4.  Доставчикът има право:
(1) По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
(2) Да блокира достъпа на Потребители и Посетители до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване,  опит или при реална опасност да бъдат извършени от посетители, Потребители или от лица, използващи техните профили, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта.
(3) С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.
(4) По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките/Услугите в Е-магазина като не дължи предварително  уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им. 

12.5.  Доставчикът се задължава:
(1) Да достави на Потребителя закупените Стоки, съгласно поръчката, направена в Е-магазина.  Доставчикът не носи отговорност за верността, точността,  пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.
(3) Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за своя отказ от сключения договор или при разваляне на договора.

 

13. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са  защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или  който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на Уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 

14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ          

14.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички потребители, които имат регистрация. Всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо потребител, ако същият не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.           

14.2. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от потребителя, при регистрацията.             

14.3. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.sanitarenmagazin.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.      

14.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

14.5. За неуредените в настоящите ОУ въпроси, се прилагат приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

 

15. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При спор с Доставчика относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се намери в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg.  

 

В сила от 01.10.2019 г.